Picture of the author

با ما بیشتر آشنا شوید

در ادامه میتوانید با خدمات و اعضای تیم دبیری دایت آشنا شوید

نخستین برنامه رایانه ای جامع تغذیه در جهان

انتخاب برنامه غذایی به محاسبات طولانی نياز داشت و برای اينكه برنامه مناسبی برای هر مراجعه کننده تهيه كنم باید محاسبات بسيار سختی را انجام دهم که زمان زیادی طول کشید. همچنین پس از کاهش وزن افراد، بايد تغييراتی را در برنامه ی غذايی ایجاد می کردم. برای حل اين مشكل و آسان كردن كار از رایانه برای انتخاب برنامه و تغييرات آن استفاده كنم ولی چون فرمول رياضی خاصی برای اين برنامه در دسترس نبود خیلی زمان لازم داشت.

۲۰ کیلو کاهش یا افزایش وزن در مدت چهار ماه

انتخاب برنامه غذایی به محاسبات طولانی نياز داشت و برای اينكه برنامه مناسبی برای هر مراجعه کننده تهيه كنم باید محاسبات بسيار سختی را انجام دهم که زمان زیادی طول کشید. همچنین پس از کاهش وزن افراد، بايد تغييراتی را در برنامه ی غذايی ایجاد می کردم. برای حل اين مشكل و آسان كردن كار از رایانه برای انتخاب برنامه و تغييرات آن استفاده كنم ولی چون فرمول رياضی خاصی برای اين برنامه در دسترس نبود خیلی زمان لازم داشت 2.

پشتیبانی دبیری دایت به چه صورت می باشد ؟

انتخاب برنامه غذایی به محاسبات طولانی نياز داشت و برای اينكه برنامه مناسبی برای هر مراجعه کننده تهيه كنم باید محاسبات بسيار سختی را انجام دهم که زمان زیادی طول کشید. همچنین پس از کاهش وزن افراد، بايد تغييراتی را در برنامه ی غذايی ایجاد می کردم. برای حل اين مشكل و آسان كردن كار از رایانه برای انتخاب برنامه و تغييرات آن استفاده كنم ولی چون فرمول رياضی خاصی برای اين برنامه در دسترس نبود خیلی زمان لازم داشت 3.

با متخصصی ما آشنا شوید

Picture of the author